Algemene voorwaarden Paxmeditaties

Artikel 1. Begrippen. Wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Paxmeditaties/(wij-vorm): de onderneming van ons welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij/(jij-vorm): de partij waarmee Paxmeditaties een Overeenkomst heeft gesloten. Indien jij onder de 18 jaar bent, ben je verplicht om toestemming te hebben van je ouder(s) of voogd(en) voordat je met ons een Overeenkomst sluit;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Paxmeditaties en jou;
 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, via elektronisch device of per post.
 5. Derde(n): natuurlijke- of rechtspersonen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Diensten: alle online, niet zijnde fysieke, trainingen en cursussen die Paxmeditaties op haar website aanbiedt. Hieronder kan onder meer maar niet uitsluitend worden gedacht aan  cursussen die gaan over meditatie- en ademhalingstechnieken.

 

Artikel 2. Onze gegevens. Lekker transparant

Naam: Paxmeditaties

Adres: Iepstraat 11

Postcode en vestigingsplaats: 6573 XG Beek-Ubbergen

KvK-nummer: 87367076

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Paxmeditaties gesloten Overeenkomst.
 2. We bieden online trainingen aan. Dat betekent dat aankopen online gedaan zullen worden.Voordat je afrekent staat er een boxje waar je een vinkje in moet zetten. Op dat moment ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Lees ze goed! We hebben ze zo op de website gezet dat je ze ook kan downloaden en opslaan.
 3. Wij bieden onder andere cursussen aan voor jongeren onder de 18 jaar. Voordat je afrekent staat er een boxje waar je een vinkje in moet zetten. Daarmee bevestig je dat je minimaal 18 jaar bent of toestemming hebt van je ouder(s) en/of voogd(en) om een Overeenkomst met ons te sluiten.
 4. Bij het uitvoeren van de gesloten Overeenkomst mogen wij Derden inschakelen.
 5. Het kan voorkomen dat er tussen ons en jou afspraken worden gemaakt die afwijken van de algemene voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als dit Schriftelijk is overeengekomen. Als Paxmeditaties en jij andere afspraken maken, dan betekent dat niet automatisch dat die afwijkende afspraken altijd gelden.
 6. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms kan het zo zijn dat een aanbod, zoals bij reclame artikelen, maar tot een bepaalde tijd geldig is. Of dat er bijvoorbeeld “op = op” bijstaat. Hoe graag we ook zouden willen: we kunnen na zo’n moment de Dienst niet meer voor die prijs leveren. We helpen je wel graag bij het vinden van een andere geschikte Dienst.
 2. Ken je het verhaal van Leen Bakker? Die beddenleverancier plaatste stapelbedden in hun webshop voor 30 euro. Een foutje. De prijs was eigenlijk 300 euro. We gaan er natuurlijk vanuit dat ons dit niet overkomt. Heb je toch een Dienst gekocht voor bijvoorbeeld een overduidelijk te lage prijs door een fout van ons? Dan kunnen we die Dienst helaas niet voor die prijs leveren. Wel zoeken we in het geval van een fout van ons graag samen naar een oplossing.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Je wilt van onze Dienst gebruik maken? Leuk! We sluiten dan een Overeenkomst. Deze Overeenkomst ontstaat wanneer jij een cursus afneemt op onze website en daarvoor alle gegevens invult. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Het kan voorkomen dat een bepaling uit onze voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig blijkt te zijn. We zullen dan samen in overleg treden om tot een bepaling te komen die wel geldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de dan niet geldige bepaling. De andere bepalingen uit de Overeenkomsten blijven wel onverminderd gelden.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben over of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, dan hebben wij het recht om geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden daarop ook van toepassing.
 5. Wij zullen altijd proberen de overeengekomen levertijd na te komen. Het kan alleen wel eens voorkomen dat er iets fout gaat of dat er door grote drukte bij ons enige vertraging zal ontstaan. Wanneer de afgesproken levertijd wordt overschreden bestaat er geen recht tot schadevergoeding. De door ons genoemde termijnen zijn daarom altijd slechts een indicatie.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Jij kunt je als Consument bij het aangaan van een Overeenkomst met Paxmeditaties niet beroepen op het wettelijke herroepingsrecht omdat het gaat om de levering van digitale inhoud die zich niet bevindt op een materiële drager indien:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 2. Dat jij je als Consument niet kunt beroepen op het wettelijke herroepingsrecht staat beschreven in artikel 6:230p sub g van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien jij een of meer van je verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van jouwbedrijf, alsmede wanneer jouw vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, hebben wij het recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 3. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.

Artikel 8. Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar bijvoorbeeld ook files, problemen op en met de server, problemen met de hosting van de website, (stroom)storingen, grote kabelbreuken, computervirussen, hacks, aanvallen op het netwerk (waaronder maar niet beperkt tot: DoS- of DDoS-aanvallen), extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet gaan we ons uiterste best doen om alsnog zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 (dertig) dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Kwaliteit staat bij ons samen met klanttevredenheid hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt nadat je van onze diensten gebruik hebt gemaakt ener schade ontstaat. Als dat het geval is vergoeden wij enkel een bedrag tot maximaal de hoogte van de aankoopprijs.
 2. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 3. Het is voor ons wel cruciaal dat je de schade op tijd Schriftelijk bij ons meldt. Wanneer je na één jaar na aankoop of later pas je schade meldt, kunnen we de schade helaas niet meer vergoeden.
 4. Heb jij aan ons gegevens of informatie gegeven en ontstaat er schade doordat hierin fouten stonden? Dan zijn wij niet aansprakelijk. Het risico voor het leveren van gegevens en informatie ligt altijd bij jou zelf.

 

Artikel 10. Garantie en betaling

 1. Vaak zul je direct afrekenen. Als dat niet het geval is, dan geldt er een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
 2. Wanneer je niet op tijd betaalt, dan zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens veertien dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Helaas zullen wij dan een incassobureau moeten inschakelen. Maar we hopen natuurlijk dat het nooit zo ver hoeft te komen. Lukt het je om een bepaalde reden niet om te betalen? Bel ons dan even op, dan kijken we samen of er bijvoorbeeld een betalingsregeling mogelijk is.
 3. Hebben wij een korting of actie lopen? Maak hier vooral gebruik van! Het is alleen niet zo dat je hier op een later moment, dus na afloop van de actie of korting, nog een beroep op kan doen.
 4. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht om dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

Artikel 11. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus sprake van een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je dit ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Dit betekent  dat wij niets voor je kunnen doen als je een gebrek niet binnen die termijn bij ons meldt.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Je zal ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd geven om met een oplossing voor jouw klacht te komen.
 4. Heb je de Overeenkomst gesloten in de uitvoering van je bedrijf of beroep? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor Consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te melden via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 12. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd voor alle partijen rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij we hierover samen Schriftelijk een akkoord bereiken. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst, dan komt deze altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend.
 2. De door ons aan jou verstrekte stukken zijn enkel bedoeld om door jou te worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen informatie en stukken te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Het is dus niet toegestaan om foto’s, kopieën en aantekeningen van de cursus te delen met anderen.
 3. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 4. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van 3 x (driemaal) het bedrag van onze Overeenkomst. Daarnaast hebben wij nog wel altijd het recht op schadevergoeding.
 5. Wij hebben het recht om de naam en het logo van jou te gebruiken als referentie of promotie.

 

Artikel 14. Beheer

 1. Wij hebben te allen tijde het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst om die reden.
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de gegeven gebruikers- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare dienst mag worden verwacht.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de gegeven gebruikers- en toegangsrechten. Ook als dit onbevoegd is en jij er geen toestemming voor hebt gegeven. Paxmeditaties is hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 5. Jij mag je eigen gebruikersnaam en het daarbij behorende wachtwoord niet delen met anderen. Die anderen worden derden genoemd.
 6. Houd jij je niet aan de afspraken van dit artikel? Dan mogen wij jouw account permanent blokkeren, zonder dat wij jou hiervoor een schadevergoeding of een andere vorm van compensatie hoeven te betalen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat is geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Mocht het voorkomen dat jij je toch niet aan deze geheimhouding hebt gehouden? Dan staat daar een direct opeisbare boete op van 250,- (tweehonderdvijftig) euro. Deze boete zorgt er overigens niet voor dat wij niet ook nog schade op jou mogen verhalen als het duidelijk is dat de boete (veel) te laag is voor de schade die wij lijden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen. En meer specifiek is alleen de rechtbank Gelderland bevoegd om over problemen tussen ons te oordelen.
 3. Ben jij een consument waarop een ander recht van toepassing is? Dan verlies je niet de werking van de dwingende wetsbepalingen van dat recht.

 

Artikel 17. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden. Hieronder wordt begrepen maar niet beperkt tot artikel 9 (Aansprakelijkheid), artikel 13 (Intellectueel eigendom), artikel 15 (Geheimhouding), artikel 16 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dat gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Tussen de kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen in ieder geval 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Ben jij een consument, en heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare Overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling kon doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de Overeenkomst eventueel te ontbinden.

Download hier jouw gratis proefmeditatie

deze komt in je mailbox