Privacy- en cookieverklaring

Onze visie op privacyPaxmeditaties

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Paxmeditaties als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Beek-Ubbergen . Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken  per G-mail via paxmediatiesinfo@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw (bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin jij ons opdracht hebt gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden jouw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien jij ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en deze verwerking van persoonsgegevens geen onevenredige inbreuk maak op jouw privacy.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij  Paxmeditaties een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Paxmeditaties. Voorts heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Paxmeditaties, kun je een e-mail sturen naar info@paxmeditaties.nl of jouw schriftelijke verzoeken richten aan:

Paxmeditaties
Inzageverzoek persoonsgegevens

6573 XG Beek-Ubbergen

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is daarom dus ook nooit helemaal klaar en houden wij deze  daarom ook up to date. Paxmeditaties kan dit privacyreglement dan ook  van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 4 mei 2022.

Cookieverklaring – Paxmeditaties

Op onze website worden cookies gebruikt om sales en bezoekersaantallen en het gedrag van onze websitebezoekers inzichtelijk te maken, aanbiedingen te doen van een bepaald product, live-chat hulp te kunnen bieden en in te loggen op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. In deze cookieverklaring lees je welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe je deze cookies kan uitschakelen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken technische en functionele cookies

Technische en functionele cookies

Paxmeditaties maakt alleen gebruik van functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw eigen gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Het voornaamste doel van technische cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Dankzij deze cookies worden de door jou gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je later onze website nog eens bezoekt, kunnen de ingevoerde gegevens eenvoudig worden opgehaald waardoor je weer de mogelijkheden van de website kan gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?

Je kan zelf kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Wanneer je cookies niet accepteert, bestaat er de kans dat je niet volledig gebruik kan maken van de website.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

De meeste cookies verlopen na enige tijd en registreren dan geen gegevens meer van jouw bezoek aan de website. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Dit kan in je browser. Ook kan je in de instellingen van je browser aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Hoe je de instellingen aanpast, verschilt per browser Bekijk hiervoor de helpfunctie van je browser.

Websites van derden

Het kan zijn dat onze website een link naar een andere website bevat. Deze cookieverklaring en onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacy- en/of cookieverklaring van deze derden.

Jouw rechten

Als je vragen hebt over de gegevens die wij van jou verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@paxmeditaties.nl of door te bellen naar: 06 37 48 10 03 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur). Je kan ons verzoeken om:

–       inzage in de persoonsgegevens die wij hebben;

–       uitleg over wat wij doen met jouw persoonsgegevens;

–       een correctie van eventuele fouten;

–       verwijdering van persoonsgegevens;

–       intrekking van de toestemming;

–       het overdragen van jouw gegevens.

Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Wijziging cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is dan ook van belang om deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Download hier jouw gratis proefmeditatie

deze komt in je mailbox